AMD Ryzen 3 Vega and Ryzen 5 Vega China PIB

锐不可挡   V 力颠覆

*您将转至第三方网站

中国大陆

AMD Ryzen 5 Vega China PIB

AMD 锐龙 5 2400G

AMD Ryzen 3 Vega PIB

AMD 锐龙 3 2200G